Algemene voorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door AC Systems® afgesloten overeenkomsten.

 

ALGEMEEN

1. Een overeenkomst komt tot stand door de ondertekening van de offerte of bestelbon binnen de 14 dagen na overmaking.
2. Na de ondertekening van de offerte of bestelbon gemaakte afspraken of wijzigingen zijn pas bindend indien AC Systems deze schriftelijk bevestigt. De verbonden meerkosten evenals de kosten van eventuele meerwerken zijn volledig voor rekening van de klant.
3. Indien AC Systems instaat voor de opmeting dienen latere wijzigingen aan de opgemeten toestand steeds onmiddellijk door de klant te worden gemeld. De daaruitvoortvloeiende meerkosten zijn volledig voor rekening van de klant.
4. Leveringstermijnen zijn slechts indicatief. Vertraging van de levering kan dan ook nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding of annulering van de bestelling.
5. De leveringstermijn kan worden opgeschort ingeval van overmacht (bijv. vriesweer of bevoorradingsmoeilijkheden) of uitblijven van betaling door de klant.
6. Indien de levering en plaatsing door toedoen van de klant niet zoals voorzien kunnen worden uitgevoerd en AC Systems hier niet minstens een week voordien van op de hoogte werd gesteld kan de klant een vergoeding worden aangerekend van 450,00 EUR per voorziene halve werkdag.
7. De klant is verantwoordelijk voor het aanvragen van de noodzakelijke vergunningen. Indien wegens het ontbreken van de nodige vergunningen de geplaatste werken geheel of gedeeltelijk moeten worden verwijderd, blijft de integrale prijs verschuldigd.
8. De oplevering vindt plaats bij de voltooiing van de werken. Indien de klant niet ingaat binnen de veertien dagen op de uitnodiging daartoe, zal de oplevering toch worden geacht te hebben plaatsgevonden op de laatste dag van de voormelde termijn. De oplevering geldt als beginpunt van de tienjarige aansprakelijkheid en dekt alle zichtbare gebreken.
9. Prijzen zijn afhankelijk van fluctuerende factoren (o.a. prijzen materialen, lonen, sociale lasten, nieuwe belastingen, enz.)
Ingeval de fiscus bijzondere BTW-tarieven niet aanvaardt is het verschil met het normale tarief steeds ten laste van de klant.
10. De goederen blijven eigendom van AC Systems tot de volledige betaling van de prijs in hoofdsom en accessoria. De klant zal de goederen niet incorporeren zolang de prijs niet werd voldaan.
11. Eens de goederen geleverd zijn of de klant in gebreke blijft deze in ontvangst te nemen, draagt hij alle risico’s (gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen), en de bewaringslast. De goederen reizen eveneens steeds op risico van de klant.
12. Indien AC Systems na oplevering op verzoek van de klant de constructie nog dient te wijzigen worden de werkuren van een hele plaatsingsdag aan de klant aangerekend. Bij wijzigingen aan de inplanting of hoogte vallen eventuele krassen niet onder garantie.
13. Indien AC Systems na oplevering ter plaatse wordt geroepen voor een herstelling die niet onder garantie valt (bijv. onderhoud constructie) worden de werkuren (met een minimumforfait van 160,00 EUR) en verplaatsingskosten aan de klant doorgerekend.
14. AC Systems biedt een garantie van 3 jaar op de constructie en van 10 jaar op de lakkwaliteit van het aluminium en de dakplaten, overeenkomstig de voorwaarden van de fabrikanten.
Iedere garantie geldt op voorwaarde dat de klant al zijn verplichtingen t.o.v. AC Systems heeft voldaan en vervalt van zodra de klant zelf wijzigingen heeft toegebracht aan de constructie of de gebruiksaanwijzing (waarvan hij een exemplaar bezit) niet naleeft.
15. Vallen in ieder geval niet onder garantie:
– kleine beschadigingen/schrammen in lak of kunststof platen die bij daglicht niet vanaf vijf meter waarneembaar zijn;
– algehele waterdichtheid wand bij wandaansluitingen (bijv. gootmontage tegen muur);
– schade door externe oorzaken (bijv. storm, knaagdieren);
– schade door sneeuwbelasting van meer dan 50 kg/m2;
– schade goederen onder overkapping door aanvriezende dauw;
– de werkuren en verplaatsingskosten voor herstellingen meer dan half jaar na de factuurdatum van de plaatsing;
– de waterdichtheid bij een zijdelingse aanbouw waarbij de gebogen zijde haaks op de muur wordt bevestigd;
– iedere vorm van onderhoud of de verstopping van dakgoten.
16. Onderhoud: de koper verklaart kennis te hebben genomen van de gebruiksaanwijzing bijgevoegd aan de bestelbon.
17. AC Systems kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor de beschadiging van ondergrondse leidingen of voorwerpen (zelfs van derden) bij de plaatsing indien zij voorafgaandelijk schriftelijk daarvan door de klant op de hoogte werd gesteld.
18. Een bestelling kan slechts worden geannuleerd binnen de acht dagen na de ondertekening van de offerte of bestelbon en mits betaling van een schadevergoeding ten belope van 20% van de prijs dan wel vergoeding van de effectief geleden schade indien deze groter is. Deze schade kan o.m. bestaan uit de waarde van de goederen die op het moment van annulering reeds besteld zijn.
19. Op alle door AC Systems afgesloten overeenkomsten is enkel en alleen het Belgisch recht van toepassing.
20. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken met jurisdictie over de zetel van AC Systems.

 

HANDELAARS

21. Facturen zijn altijd betaalbaar op de zetel van AC Systems. De klant betaalt een voorschot van 20% van de offerteprijs bij de bestelling en het saldo op de dag van de effectieve plaatsing.
Bedragen die op de vervaldag onbetaald blijven worden van rechtswege verhoogd met een rente van 1% per maand of gedeelte van een maand evenals een schadebeding van 10% met een minimum van 125,00 EUR en maximum van 2.500,00 EUR. Bij wanbetaling vervalt ook elk recht op bedongen korting.
22. Klachten nopens eventuele verborgen gebreken moeten op straffe van verlies van ieder recht tot vordering t.o.v. AC Systems schriftelijk gemeld worden binnen de acht dagen na respectievelijk ontdekking of ontvangst van de factuur.

 

PARTICULIEREN

23. Facturen zijn altijd betaalbaar op de zetel van AC Systems. De klant betaalt een voorschot van 20% van de offerteprijs bij de bestelling en het saldo op de dag van de effectieve plaatsing.
Bedragen die op de vervaldag onbetaald blijven worden na vergeefse ingebrekestelling van rechtswege verhoogd met een rente van 3% per jaar en een kostenforfait van 50,00 EUR. Bij wanbetaling vervalt ook elk recht op bedongen korting.
Dezelfde bedragen zijn verschuldigd indien AC Systems, na vergeefse ingebrekestelling, haar verplichtingen niet zou nakomen.
24. Ieder (beweerdelijk) gebrek aan conformiteit dient aan AC Systems te worden gemeld, met een duidelijke omschrijving van de aard van de klacht, binnen de twee maanden na de vaststelling van het gebrek, en dit op straffe van het verlies van ieder recht tot vordering op AC Systems. Klachten omtrent de facturatie dienen eveneens op voormelde wijze te worden gemeld met opgave van de betwiste factuur, binnen de acht dagen na uitreiking.